શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21માં એમ.એ. સેમ-1 અથવા એમ.એ. સેમ-3માં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા હૉય તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓએ સરકારશ્રીના સૂચના મુજબ ઓનલાઇન એડમિશન ફોર્મ અને સત્ર ફી ભરવાની થાય છે. વિદ્યાર્થીઓએ Cogent Portal ની આ વેબસાઇટ https://student.gujgov.edu.in/ માં જરૂરી તમામ માહિતી ધ્યાનપૂર્વક વાંચી-સમજીને એડમિશન ફોર્મ અને ઓનલાઇન ફી ભરવાની રહેશે. એડમિશન ફોર્મ અને ફી નહીં ભરનાર વિદ્યાર્થીઓને જ આ કૉલેજમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
HELPLINE no 079 - 26301482
HELPLINE email fees@gujgov.edu.in
HELPLINE Portal : https://help.gujgov.edu.in/FEESSO/sso_eng.html

B.C.A. Links

B.A. Notice

B.A. Sem 1 to 6(2011 to 2016) ATKT Exam Form fill up notice(Last Chance) Click Here


અગત્યની સૂચના
શ્રી ડી કે વી આર્ટસ અને સાયન્સ કોલેજ જામનગર. B. A. Sem 1/2 તથા B. Sc. Sem 1/2 શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 ના વિદ્યાર્થીઓએ cogent ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરવું ફરજિયાત છે. સેમેસ્ટર 2 ની સત્ર ફી તથા પરીક્ષા ફી cogent પર ફરજીયાત ભરવાની છે. Registration અંગેની સંપૂર્ણ જવાબદારી વિદ્યાર્થીઓની રહેશે.
Link - https://student.gujgov.edu.in/registration.jsp


B.A. Sem 4 Exam(ATKT) form fill up notice Click Here

B.A. Sem 6 Exam(ATKT) form fill up notice Click Here

B.A. Sem 1 COGENT Registration notice Click Here

B.A. Sem 1 Exam(ATKT) form fill up notice Click Here

B.A. SEM-1 AND-3 (D TO D) ENROLLMENT VERIFICATION NOTICE Click Here

B.A. Sem 3 (2016/2019) Exam form fill up 2nd notice Click Here

Academic year 2020-21 Scholarship notice Click Here

B.A. Sem 3 (2016/2019) Exam form fill up notice Click Here

B.A. Sem 3/5/6 (ATKT) Exam form fill up extended date notice Click Here

B.A. Sem 3/5/6 (ATKT) Exam form fill up notice Click Here

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ દ્વારા આગામી સમયમાં લેવનાર ATKT સબંધિત પરીક્ષાઓ અંગેની ખાસ સૂચના Click Here

આથી F.Y.B.A. Sem-1 માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે જે વિદ્યાર્થીઓને Microsoft Teams ના User Id અને Password ના મળ્યા હોઈ અથવા Microsoft Teams ને લગતી કોઈ પણ સમસ્યા હોઈ તો આપેલી ગૂગલ લિન્કમાં માહિતી ભરીને મોકલી અપાવવાની રહેશે. Click Here


B.A. Links

B.A. Semester - 1 Admission Information BULLETIN
(Helpline No. : DR. N. K. GOJIYA : +91 99790 88461, DR. N. A. ISHARANI: +91 93753 48898, DR. K. A. NALIYAPARA: +91 98989 20909, MS. K. S. BHATT: +91 75671 06160, DR. K. G. RATHOD: +91 99254 81713, DR. B. J. ODEDARA: +91 99096 02950, DR. M. A. PATEL: +91 73830 27704 - Timings : Monday to Friday 11:00 am to 05:00 pm ; Saturday 11:00 am to 02:00 pm)

B.Sc. Links


નીચે દર્શાવેલ પ્રવેશ યાદીમાં દર્શાવેલ વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જણાવવાનું કે આ પ્રવેશ તદ્દન કામ ચલાવ છે. આ પ્રવેશ યાદી વિદ્યાર્થી દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્કસ ને ધ્યાને લઈને બનાવવામાં આવેલ છે. સરકારશ્રીના તા. 03-06-2020 ના ઠરાવ પ્રમાણે, જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ વર્ગો કોલેજમાં શરૂ થશે ત્યારે પ્રવેશ સમિતિ સમક્ષ સુચના આપવામાં આવે ત્યારે ઉપર જણાવેલ માર્કસ સબંધિત માર્કશીટ અને પ્રમાણપત્રોની અસલ નકલ અચૂક રજૂ કરવાના રહેશે. તેમાં કોઈ માહિતી કે માર્કસ ખોટા જણાશે તો તેનું એડમિશન તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવશે અને તે માટે સબંધિત વિદ્યાર્થિની અંગત જવાબદારી રહેશે.

B.Sc. Sem-3(2020-21) other colleges and diploma students revised Admission list

B.Sc. Sem-3 Registration form for the students of other colleges and diploma students.Click Here

B.Sc. Semester 5 Admission Merit list 2020-21 Click Here


ડી. કે. વી. આર્ટ્સ અને સાયન્સ કોલેજના શૈક્ષણિક વર્ષ 2019-20 B.Sc. સેમેસ્ટર 2/4 ના વિદ્યાર્થીઓએ જ નીચેના ફોર્મ ભરવાના રહેશે.

B.Sc. Sem 3 2020-21 Admission Registration Form Click Here

B.Sc. Sem 5 2020-21 Admission Registration Form Click Here

COVID-19 ADVISORY

Protecting yourself and others from the spread COVID-19

You can reduce your chances of being infected or spreading COVID-19 by taking some simple precautions:

Click HERE

Principal's Desk

In today’s world of information and technology frontiers of education are expanding. In this context, our college strive to propagate an excellent environment, caring for human sensitivity and at the same time striving to match the quality of education to match the demands of this time. I hope that each student of this college from Arts and Science both streams must spread the knowledge acquired from here to the whole world. Each student must become accomplished citizen of this great country and contribute his intellect notably.

The most blissful dictum necessary to live life satisfactory is “Satyam, Shivam, Sundaram’ and wish all the students must lead their life in the direction of these three ultimate truths.

Our Vision

D.K.V College strives to become the standard of excellence for comprehensive colleges, fostering intellect, creativity, and character in an active, student-centered learning community. We strive to provide high quality, affordable, and accessible education to a diverse population, the college enhances the strengths of individuals through degree, certificate, and lifelong learning programs that lead to university transfer, employment, and an enriched awareness of our shared responsibilities as global citizens. We wish to create and communicate new knowledge and insight, and to make significant contributions to our complex and interdependent world.

Our Mission

"Learners at the heart of excellence" To provide a foundation for a lifetime of learning, D.K.V College is dedicated to fostering intellectual growth, aesthetic appreciation, and character development in our students. D.K.V College community thrives on the principles that knowledge is acquired through discipline, competence is established when knowledge is tempered by experience, and character is developed when competence is exercised for the benefit of others. D.K.V College is a community of independent minds, working together to prepare students to become leaders of character and influence in an interdependent global community. We engage motivated students in a rigorous and dynamic liberal education. Mentored by a faculty nationally recognized for excellence in teaching, Our graduates are creative and independent thinkers with exceptional abilities to ask important questions, research complex issues, solve problems, and communicate new knowledge and insight.

Our Objective

D.K.V College strives to become the standard of excellence for comprehensive colleges, fostering intellect, creativity, and character in an active, student-centered learning community. We strive to provide high quality, affordable, and accessible education to a diverse population, the college enhances the strengths of individuals through degree, certificate, and lifelong learning programs that lead to university transfer, employment, and an enriched awareness of our shared responsibilities as global citizens. We wish to create and communicate new knowledge and insight, and to make significant contributions to our complex and interdependent world.