અગત્યની સૂચના

શિક્ષણ વિભાગના પત્ર ક્રમાંક નં કરન/102020/06052020/ખ-1/પાર્ટફાઇલ, તા. 18/06/20201 મુજબ રાજ્યનીન સર્વ યુનિવર્સિટીના તમામ વિદ્યાર્થીઓને કોરોનાની રસી આપવાનો કાર્યક્રમ ચાલુ છે.

યુનિવર્સિટીની સૂચના મુજબ જુલાઈ માસમાં ATKT અને TYની પરીક્ષાઓ લેવાશે. તેથી આ કૉલેજમાં અભ્યાસ કરતાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને ખાસ TY ના વિદ્યાર્થીઓએ ફરજિયાત રસી મૂકાવાની રહેશે.

આથી જે વિદ્યાર્થીઓને કોરોનાની રસીનો પ્રથમ ડોઝ લેવાનો બાકી છે અને કૉલેજ ખાતે રસી લેવા માંગે છે તેમણે નીચે આપેલી લિન્કમાં માહિતી ભરી મોકલી આપવી.

https://forms.gle/TT4sDYhDc5DNEokg9

B.A. Links

B.Sc. Links

B.Sc. Sem 1 Notice Click Here

B.Sc. Sem 5(2021-22) Admission Final merit list Click Here

B.Sc. Sem 5(2021-22) Admission Provision merit list

ડી. કે. વી. આર્ટ્સ અને સાયન્સ કોલેજના શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 B.Sc. સેમેસ્ટર 4 ના વિદ્યાર્થીઓએ જ નીચેના ફોર્મ ભરવાના રહેશે.

B.Sc. Sem 5 2021-22 Admission Registration Form Click Here

B.C.A. Links

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ મા B.C.A. સેમ-1 મા પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીએ નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરી પ્રવેશ માટે REGISTRATION FORM ભરવું
Link: https://forms.gle/gEN9eZDHxoUZBw7JA

COVID-19 ADVISORY

Protecting yourself and others from the spread COVID-19

You can reduce your chances of being infected or spreading COVID-19 by taking some simple precautions:

Click HERE

Principal's Desk

In today’s world of information and technology frontiers of education are expanding. In this context, our college strive to propagate an excellent environment, caring for human sensitivity and at the same time striving to match the quality of education to match the demands of this time. I hope that each student of this college from Arts and Science both streams must spread the knowledge acquired from here to the whole world. Each student must become accomplished citizen of this great country and contribute his intellect notably.

The most blissful dictum necessary to live life satisfactory is “Satyam, Shivam, Sundaram’ and wish all the students must lead their life in the direction of these three ultimate truths.

Our Vision

D.K.V College strives to become the standard of excellence for comprehensive colleges, fostering intellect, creativity, and character in an active, student-centered learning community. We strive to provide high quality, affordable, and accessible education to a diverse population, the college enhances the strengths of individuals through degree, certificate, and lifelong learning programs that lead to university transfer, employment, and an enriched awareness of our shared responsibilities as global citizens. We wish to create and communicate new knowledge and insight, and to make significant contributions to our complex and interdependent world.

Our Mission

"Learners at the heart of excellence" To provide a foundation for a lifetime of learning, D.K.V College is dedicated to fostering intellectual growth, aesthetic appreciation, and character development in our students. D.K.V College community thrives on the principles that knowledge is acquired through discipline, competence is established when knowledge is tempered by experience, and character is developed when competence is exercised for the benefit of others. D.K.V College is a community of independent minds, working together to prepare students to become leaders of character and influence in an interdependent global community. We engage motivated students in a rigorous and dynamic liberal education. Mentored by a faculty nationally recognized for excellence in teaching, Our graduates are creative and independent thinkers with exceptional abilities to ask important questions, research complex issues, solve problems, and communicate new knowledge and insight.

Our Objective

D.K.V College strives to become the standard of excellence for comprehensive colleges, fostering intellect, creativity, and character in an active, student-centered learning community. We strive to provide high quality, affordable, and accessible education to a diverse population, the college enhances the strengths of individuals through degree, certificate, and lifelong learning programs that lead to university transfer, employment, and an enriched awareness of our shared responsibilities as global citizens. We wish to create and communicate new knowledge and insight, and to make significant contributions to our complex and interdependent world.