M.A. Semester - 1 Online Admission Click Here
(વર્ષ- 2020-21 એમ.એ. સેમ -1 માં પ્રવેશ માટેનું પ્રોવિઝનલ નોંધણી ફોર્મ તારીખ : 22-07-2020 થી 10-08-2020)

B.C.A. Notice

F.Y.B.C.A. SEM-1 મેરીટ યાદી – 1 માં સમાવેશ થયેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓએ તા. 08-08-2020 10:30AM થી તા. 16-08-2020 06:10PM સુધીમાં ઓનલાઈન સત્ર ફી અચૂક ભરી દેવી. ઉપર જણાવેલ સમયમર્યાદામાં પ્રવેશ ફી ન ભરનાર વિદ્યાર્થીને પાછળથી પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં.


શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માં F.Y. B.C.A. SEM-1 મેરીટ લિસ્ટ માં નામ આવેલ વિધાર્થીને ઓનલાઈન સત્ર ફી ભરવાની તારીખ તથા અન્ય માહિતી કોલેજની વેબસાઈટ પર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. જેથી વિધાર્થીએ કોલેજની વેબસાઈટ વિઝિટ કરતા રહેવું.

B.A. Notice

F.Y. B.A. SEM-1 ની મેરીટ યાદી – 2 માં સમાવેશ થયેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓએ તા. ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૦૮-૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૦૬-૧૦ કલાક સુધીમાં પ્રવેશ ફી અચૂક ભરી દેવી. ઉપર જણાવેલ સમયમર્યાદામાં પ્રવેશ ફી ન ભરનાર વિદ્યાર્થીને પાછળથી પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં.

F.Y. B.A. SEM-1 માં જે વિદ્યાર્થીઓનું મેરીટ યાદીમાં નામ આવી ગયા છે અને પ્રવેશ ફી ભરી દીધી છે તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓના કૉલેજ ખાતે રૂબરૂમાં પ્રમાણપત્રો વેરિફિકેશન માટેની તારીખ સરકારશ્રીની સૂચના મુજબ પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા નક્કી થયે આ કૉલેજનીવેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓએ આ કૉલેજની વેબસાઇટ જોતાં રહેવું.

F.Y. B.A. SEM-1 માં પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરેલ છે તેવા અનામત કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓને જાણ કરવામાં આવે છે કે જો તેમનું મેરીટ ઊંચું હશે તો તેમણે અનામત કેટેગરીના બદલે જનરલ મેરીટ યાદીમાં પ્રવેશ મળવાને પાત્ર થશે. તેથી અનામત કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓએ તમામ મેરીટ યાદી જોઈ તેમના નામની ખરાઈ કરવાની રહેશે.


બી.એ. સેમ – ૩ અને બી.એ. સેમ - ૫ માં પ્રવેશ બાબત.

કોવિડ – ૧૯ મહામારી અંતર્ગત આ કોલેજમાં ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧ માં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓને જણાવવાનું કે, જે વિધાર્થીઓ કોઈ કારણોસર બી.એ. સેમ – ૩ અને બી.એ. સેમ – ૫ માં પ્રવેશ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શક્યા ન હોય તે વિધાર્થીઓ માટે હાલની પરિસ્થિતિ ધ્યાને લઇ ખાસ કિસ્સામાં તા. ૨૩/૭/૨૦૨૦ થી તા. ૨૭/૭/૨૦૨૦ સુધી આ વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવનાર રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરી શકાશે.

વધુમાં જણાવવાનું કે ડીપ્લોમામાં અભ્યાસ કરી અને બી.એ. સેમ- ૩ માં પ્રવેશ લેવા માંગતા વિધાર્થીઓએ પણ ઉપર જણાવેલ તારીખો દરમિયાન રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરવું. આ વિધાર્થીઓને પી.વી.સી (પ્રોવિઝનલ એલીજીબીલીટી સર્ટીફીકેટ ) સુચના મળે ત્યારે પ્રવેશ સમિતિ સમક્ષ અસલ માર્કશીટ / સર્ટીફીકેટ સાથે રજુ કરવાની શરતે રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરવાનું જણાવવામાં આવે છે.


B.A. Links

B.A. Semester - 1 Admission Information BULLETIN

B.A. Semester - 1 Online Admission Registration Form Closed
(Helpline No. : DR. N. K. GOJIYA : +91 99790 88461, DR. N. A. ISHARANI: +91 93753 48898, DR. K. A. NALIYAPARA: +91 98989 20909, MS. K. S. BHATT: +91 75671 06160, DR. K. G. RATHOD: +91 99254 81713, DR. B. J. ODEDARA: +91 99096 02950, DR. M. A. PATEL: +91 73830 27704 - Timings : Monday to Friday 11:00 am to 05:00 pm ; Saturday 11:00 am to 02:00 pm)

B.A. SEM-3 YEAR 2020-21 DIPLOMA TO DEGREE REGISTRATION FORM Click Here

(ડિપ્લોમાં To ડિગ્રી બી.એ સેમ-3 માટેનું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ)

B.A. Sem 3 2020-21 Admission Registration Form Click Here

(વર્ષ- 2020-21 બી.એ. સેમ -3 માં પ્રવેશ માટેનું પ્રોવિઝનલ નોંધણી ફોર્મ)

B.A. Sem 5 2020-21 Admission Registration Form Click Here

(વર્ષ- 2020-21 બી.એ. સેમ -5 માં પ્રવેશ માટેનું પ્રોવિઝનલ નોંધણી ફોર્મ)

B.Sc. Notice

B.Sc. Links

Dates of publishing of merit lists of B.Sc. Semester 1 Click Here

Schedule of Merit list of B.Sc. Sem-1 for other than GSHSEB Click Here

B.Sc. Semester - 1 Admission Information Booklet
(Helpline Number : 94092 65649 - Timings : Monday to Friday 11:00 am to 05:00 pm ; Saturday 11:00 am to 02:00 pm)


B.Sc. Sem-3(2020-21) other colleges and diploma students revised Admission list will be published on 10-08-2020

B.Sc. Sem-3 Registration form for the students of other colleges and diploma students.Click Here

B.Sc. Semester 5 Admission Merit list 2020-21 Click Here


ડી. કે. વી. આર્ટ્સ અને સાયન્સ કોલેજના શૈક્ષણિક વર્ષ 2019-20 B.Sc. સેમેસ્ટર 2/4 ના વિદ્યાર્થીઓએ જ નીચેના ફોર્મ ભરવાના રહેશે.

B.Sc. Sem 3 2020-21 Admission Registration Form Click Here

B.Sc. Sem 5 2020-21 Admission Registration Form Click Here

COVID-19 ADVISORY

Protecting yourself and others from the spread COVID-19

You can reduce your chances of being infected or spreading COVID-19 by taking some simple precautions:

Click HERE

Principal's Desk

In today’s world of information and technology frontiers of education are expanding. In this context, our college strive to propagate an excellent environment, caring for human sensitivity and at the same time striving to match the quality of education to match the demands of this time. I hope that each student of this college from Arts and Science both streams must spread the knowledge acquired from here to the whole world. Each student must become accomplished citizen of this great country and contribute his intellect notably.

The most blissful dictum necessary to live life satisfactory is “Satyam, Shivam, Sundaram’ and wish all the students must lead their life in the direction of these three ultimate truths.

Our Vision

D.K.V College strives to become the standard of excellence for comprehensive colleges, fostering intellect, creativity, and character in an active, student-centered learning community. We strive to provide high quality, affordable, and accessible education to a diverse population, the college enhances the strengths of individuals through degree, certificate, and lifelong learning programs that lead to university transfer, employment, and an enriched awareness of our shared responsibilities as global citizens. We wish to create and communicate new knowledge and insight, and to make significant contributions to our complex and interdependent world.

Our Mission

"Learners at the heart of excellence" To provide a foundation for a lifetime of learning, D.K.V College is dedicated to fostering intellectual growth, aesthetic appreciation, and character development in our students. D.K.V College community thrives on the principles that knowledge is acquired through discipline, competence is established when knowledge is tempered by experience, and character is developed when competence is exercised for the benefit of others. D.K.V College is a community of independent minds, working together to prepare students to become leaders of character and influence in an interdependent global community. We engage motivated students in a rigorous and dynamic liberal education. Mentored by a faculty nationally recognized for excellence in teaching, Our graduates are creative and independent thinkers with exceptional abilities to ask important questions, research complex issues, solve problems, and communicate new knowledge and insight.

Our Objective

D.K.V College strives to become the standard of excellence for comprehensive colleges, fostering intellect, creativity, and character in an active, student-centered learning community. We strive to provide high quality, affordable, and accessible education to a diverse population, the college enhances the strengths of individuals through degree, certificate, and lifelong learning programs that lead to university transfer, employment, and an enriched awareness of our shared responsibilities as global citizens. We wish to create and communicate new knowledge and insight, and to make significant contributions to our complex and interdependent world.